מדיניות פרטיות ותקנון אתר

תקנון השימוש באתר BRANDEE

אתר ״ BRANDEE " (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי הלקוחות הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת "mg trend ltd״, ח.פ. 515381432 ,שרשומה ברח' זאב ברא"ז 4 פתח תקווה בישראל (להלן ״החברה")

פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן "פעולה")

הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.

התקנון  מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין. מובהר כי הגלישה באתר ו/או ביצוע הפעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות הרשמות בתקנון. אם אינך מסכים לתנאי התקנון הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. יודגש כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

לצורך תקנון זה, "משתמש" – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר,

הכל בכפוף לתנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

 

תנאים כלליים

 1. מובהר כי החברה הינה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ( בשבתות וחגי ישראל ) ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר לפי שיקול דעתם הבלעדי.
 3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י החברה.
 4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

שירותים אשר מוצעים באתר זה

אתר החברה מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

 • רכישת מוצרים.
 • גלישה ועיון בתכנים שונים.
 • שיתוף ושליחת פריטים מן האתר ע"י המשתמש באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.
 • מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק ורשתות אחרות של החברה. מובהר כי החברה רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב.
 • הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש.(

מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והחברה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי החברה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף הפייסבוק ו/או כל רשת חברתית כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי החברה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק ו/או כל רשת חברתית ללא תשלום כלשהו. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת התכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק ו/או כל רשת חברתית, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לחברה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של החברה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של החברה בעיני הציבור.

 

הרכישה באתר החברה

בכדי לבצע הזמנה, יש תחילה לבחור את הפריט המבוקש. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "עמוד מוצר" בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחיר המכירה ופרטים נוספים (להלן "דף הפריט"). החברה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות,יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ועדכנים אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נציין שנגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: ""הפריטים".

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים והמקובלים . במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו ללקוח, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

ההזמנה תרשם באתר החברה ומשתמש שביצע רישום לאתר יוכל לראותה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני בדבר קבלת ההזמנה עד 5 ימי עסקים מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של החברה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את החברה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של החברה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

מובהר שהאתר יהיה סגור בשבתות וחגים ולא תתאפשר ביצוע פעולות האתר.


אספקתו של המוצר

המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו בתוספת תשלום או לאחד ממרכזי האיסוף של חברת המשלוחים שאתם החברה עובדת.


אספקה לבית המשתמש

החברה תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 5 ימי עסקים).החברה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שבת,ערבי חג וחג. החברה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר [להלן: "דמי משלוח"].דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר אלא אם נרשם אחרת .

זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי.מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים בחברה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:

עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת החברה.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש.

אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, החברה תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.


ביטול עסקאות

ביטול עסקת הרכישה על ידי החברה

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.
 • אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.
 • בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
 • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
 • המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.
 • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו.
 • אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.
 • בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" – משמעויותיו, בין היתר: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.


ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר אם מתאפשר בכך כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

 • ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית או מייל לשירות הלקוחות וקבלת אישור על כך.
 • בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש והוחזר באריזתו המקורית.
 • ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט בדרך שבו בוצעה המשלוח ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש והוחזר באריזתו המקורית .מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה(בסעיף זה, אי התאמה=אי התאמה בין המוצר שהוזמן לבין זה שהתקבל) לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).
 • ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות הדרך שבו בוצעה המשלוח
 • בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה


אחריות, אבטחה ופרטיות

החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של החברה אשר אחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה. ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה. יודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות החברה מאחר והחברה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.החברה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.כמו כן, החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.


קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר החברה, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברהבלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר החברה, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר החברה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo)  וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם החברהנתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.


דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

מדיניות פרטיות- BRANDEE

בגלישתך באתר ו/או באפליקציה הנך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות. לצורך הנוחות יקראו האתר והאפליקציה יחדיו "האתר".

הפרטיות שלך חשובה לנו. חשוב לנו ואנו עושים את המירב לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך כמו גם לספק את המידע לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו, אופן איסוף המידע באתר.

מטיבה, מדיניות הפרטיות היא מסמך העשוי להשתנות מעת לעת, באחריותך להתעדכן בגרסה האחרונה אשר התפרסמה באתר. המדיניות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.

המידע הנאסף:

המידע הנאסף הינו מידע אישי שנמסר על ידך בכל עת התחברות לאתר כגון: שמך, כתובת הדואר, האלקטרוני, חשבון הפייסבוק שלך ורשתות חברתיות נוספות, מיקומך, הזמנותיך באתר וחשבוניות בגין רכישותיך באתר. יצויין כי בעת השימוש באתר, נוצרים במכשיר הסמארטפון שלך או במחשבך (באמצעותם אתה גולש באתר) קבצי "עוגיות" (Cookies) וטכנולוגיות אחרות אשר מאפשרים לנו לזהותך ולאסוף נתונים אודות פעילותך.

קובץ Cookie הוא קובץ המכיל חלקים מסוימים של מידע שהאתר יוצר בעת ביקור באתר. הוא יכול לעקוב ולבדוק איך ומתי אתה משתמש באתר, באיזה אתר ביקרת מיד לפני ביקורך באתר, והוא יכול לאחסן את המידע הזה עליך ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.

שימוש במידע ומסירת המידע לצדדים שלישיים:

השימוש בפרטים שתמסור לנו והנתונים שייאספו על ידינו תוך כדי השימוש באתר, ייעשה אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ולמטרות כדלקמן (אך ללא זיהוי המשתמש באופן אישי):

אפיון ושליחת הטבות ו/או מידע לך באמצעותנו ו/או באמצעות צדדים שלישיים, העברת המידע לצדדים שלישיים לרבות לצורכי פרסום, שימוש במידע לצורכי דיוור (לדוא"ל ו/או לכל פרט התקשרות אחר שיימסר על ידי המשתמש), שימוש במידע לצורכי ביצוע סטטיסטיקות ומטרות שיווקיות ו/או פרסומיות, שיפור ו/או שינוי ו/או העשרת האתר ו/או השירות ו/או התכנים.

מילוי הפרטים בעת הרישום מעיד על הסכמת המשתמש למסירתם ועל הסכמתו לרכישת המוצרים. לא נמסור מידע אישי שלך לצדדים שלישיים כלשהם לצורך מטרותיהם השיווקיות, ללא הסכמתך, אלא בהתאם לתנאי המדיניות שצוינו באופן מפורש.

BRANDEE נוקטת ותנקוט באמצעים סבירים ומקובלים בכדי למנוע העברת פרטים אישיים לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

 • על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.
 • כאשר המידע האישי של המשתמש דרוש על מנת לספק את המוצר או השירות המבוקש על ידו.
 • במקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או תנאי מדיניות הפרטיות ו/או ביצע פעולות המנוגדות להוראות כל דין ו/או לתנאי השימוש ו/או לתנאי מדיניות הפרטיות.
 • כאשר ניתן צו שיפוטי המורה ל BRANDEE למסור את המידע לצדדים שלישיים.
 • במקרה שבו יתנהלו הליכים משפטיים בין BRANDEE ו/או מי מטעמה ובין המשתמש ו/או מי מטעמו.
 • בכל מקרה שבו BRANDEE תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מסירת המידע עשויה למנוע נזק חמור למשתמש ו/או לצד שלישי ו/או BRANDEE.
 • במקרה שבו BRANDEE העבירה ו/או המחתה לצד שלישי את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, ובתנאי שהצד השלישי אימץ את הוראות מדיניות הפרטיות.

דיוור ישיר:

אם מסרת לנו את כתובת הדואר האלקטרוני שלך או חשבון הפייסבוק שלך או כל אמצעי התקשרות אחר, הדבר מהווה הסכמה מצידך לשם יצירת קשר על ידינו או על ידי מי מטעמנו לעניין סעיף 30א (ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב 1982 ויאפשר לנו או למי מטעמנו לשלוח לך דברי פרסומת. דברי פרסומת כאמור יכול שיכללו בין היתר פרטי הטבות/קוד הטבה, תוכן פרסומי ושיווקי (מאתנו או ממפרסמים אחרים מטעמנו).

רישום, אחריות וזכויותיך

כחלק מהליך ההרשמה לאתר תהיה BRANDEE רשאית לאמת את זהות המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו. המידע הנמסר הינו בהסכמתו של המשתמש בלבד.

במידה ותשלח למשתמש שם משתמש ו/או סיסמא (להלן: "קוד הזיהוי"), המשתמש יהא אחראי בלעדית לשמור ולאבטח את קוד הזיהוי, כדי למנוע שימוש, מכל סוג שהוא, על ידי כל אדם, ללא היתר מפורש של המשתמש.

המשתמש מצהיר ומתחייב כי המידע שיימסר על ידו הנו נכון ומדויק וכי ידוע לו שהמידע שנמסר על ידו ו/או מידע נוסף שימסר על ידו במהלך השימוש ישמר במאגר המידע של BRANDEE אשר תוכל לעשות בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ובכפוף לכל דין.

יש לך זכות להעתיק את המידע האישי שמסרת, ולתקן או לעדכן את המידע האישי שלך והכל ככל ומידע כאמור מצוי בידינו.

אתה רשאי להורות לנו להסיר אותך מרשימות הדיוור שלנו וזאת על ידי שימוש בקישור המיועד למחיקתך המופיע בתכתובות הדואר האלקטרוני שלנו.

אתה רשאי להודיע לנו שאתה מבטל כל הסכמה קודמת שנתת לשיתוף צדדים שלישיים במידע האישי שלך ככל ומידע כאמור מצוי בידינו. בכל מקרה אנו נפעל לקיום זכויותיך בהתאם להוראות כל דין.

ייתכן שבאתר יוצג תוכן של צד שלישי לרבות קישורים לאתרים ו/או אפליקציות של צדדים שלישיים. השימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של אותם צדדים שלישיים כפוף לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות שלהם. כל שימוש בתוכן כאמור הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בננה.קום בכל הנוגע לאמור ו/או בגין נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש כאמור.

אם ברצונך לקבל מידע נוסף, לשאול שאלות על המדיניות והנהלים, הנך מוזמן ליצור קשר עם שירות תמיכת הלקוחות.

דילוג לתוכן